Thesis.Nl/Belbin

Thesis.Nl/Belbin-68
Welke kwalificaties in een specifiek team nodig zijn is ook niet in een model te vangen.

Zijn de teamleden op de hoogte van de theorie, dan kunnen ze de andere typen ook waarderen.

In de praktijk komen teams tot stand op basis van beschikbaarheid en (vakinhoudelijke) geschiktheid voor de taak.

Als je ze maar dicht bij elkaar brengt is elke invulling van het programma om dat te laten ontstaan goed. Bij het opstellen van offertes en het bemannen van projecten geldt altijd de stelregel dat the best man on the job moet komen.

Een setting buiten het dagelijks werk kan daarbij helpen. Die ontwikkeling kan in het dagelijks functioneren worden opgepakt. Teambuilding is zorgen dat mensen zich een groep gaan voelen, zorgen dat ze elkaar en de kwaliteiten van elkaar leren kennen en zorgen dat ze de taken verdelen die verricht moeten worden. Over de bemensing van offertetrajecten en projecten wordt doorgaans besloten door het lijnmanagement.

Dichterbij daagt niet alleen de cliënten, maar ook alle medewerkers uit om het beste uit zichzelf te halen.

Bij ons krijg je de ruimte om te ondernemen, initiatief te nemen en jezelf te ontwikkelen.Het welzijn, plezier en geluk van de cliënten staat voorop. Samen met de cliënten en hun verwanten werk je doelgericht aan hun ontwikkeling en een betere kwaliteit van leven.Ben je geïnteresseerd in een baan bij Dichterbij, maar staat jouw vacature er niet bij?Als de taken in het team zelf veel verschillen, dan komen er als vanzelf mensen bij elkaar met verschillende achtergronden, verschillende affiniteiten en verschillende kwaliteiten en vaardigheden. Het samenstellen van teams is dus vooral het zoeken van gekwalificeerde mensen. Mijn ervaring met projectteams is dat de projectorganisatie moet worden gebouwd op de mensen. Vrijwel altijd kan op deze wijze met een mengeling van vol- en deeltijders een sluitend projectteam worden gevormd. Teambuilding is een van de vele toverwoorden uit de organisatiekunde.Wie er in komen wordt bepaald door beschikbaarheid. En toch zijn de leden van sollicitatiecommissies het op dit punt vaak roerend eens. Wees kritisch ten aanzien van de theoretische modellen rond teamsamenstelling en volg je eigen ideen en gevoelens! Teamsamenstelling werkt niet via sjablonen, maar is en blijft maatwerk! Dit klinkt wellicht vanzelfsprekend, maar het staat diametraal tegenover het ontwerpen van een projectorganisatie en daar vervolgens mensen voor selecteren. Hoe doe je dat, teambuilding, en dan wat is dat dan precies, teambuilding? Wie ooit iets heeft gedaan met een groep moet weten dat een groep zich heel snel vanzelf ontwikkelt.Ieder lid van een team heeft een taak te vervullen. Kijk wat de geworven mensen wel en niet kunnen en waar ze sterk of zwak in zijn. Vervolgens ga je de zwaktes invullen door daar anderen op te selecteren.Het eerste belang is daarom een teamlid te selecteren op kwalificaties die bij die taak passen. Pin mensen niet vast op een al te beperkte taak, maar laat ze ook dingen doen waarvan ze blijk geven dat ze daar ook affiniteit mee hebben en waarvoor ze voldoende kennis in huis hebben..Kwalificaties die wel van belang zijn hebben allen te maken met kennis en ervaring binnen een bepaalde taak en/of een bepaald vakgebied.Wat wel belangrijk is in een team is de aanwezigheid van een zekere heterogeniteit.De theorie rond de typeringen betoogt namelijk stelselmatig dat in een goed team alle types van de betreffende typering aanwezig moeten zijn.Zij vullen elkaar aan en maken samen het team compleet, zo heet het. Onderkennen zij onderlinge verschillen niet en onderscheiden zij het andere type niet, dan kan het gedrag van een ander onbegrijpelijk overkomen en alleen al daarom kan de mens er achter worden gediskwalificeerd.

SHOW COMMENTS

Comments Thesis.Nl/Belbin

The Latest from www.dorogoekuzbass.ru ©